بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
 
 
 
 مسئول واحد: مهدي اسدي
 مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداري
 
تلفن : 31092750
 

 

 

 
  
 

موقعیت مکانی: طبقه منفی یک

فعاليتها:

ترخيص بيمار: پرونده هايي كه بيماران آنها از بخش ترخيص مي شوند به اين قسمت فرستاده مي شود تا صورتحساب بيمار تهيه گردد و سير ترخيص بيمار ادامه می يابد.
صدور فيش: هزينه اي كه جهت ارائه خدمات بايد از مراجعين اخذ شود در اين قسمت مشخص و فيش آن تهيه مي گردد.
تفكيك پرونده: بدليل تنوع اسناد و پرونده ها از نظر نوع بيمه و .. بايد آنها را تفكيك و دسته بندي نمود تا پس انجام عمليات مربوطه به سازمان بيمه گر مربوطه فرستاده شود و پس از بازگشت نيز پرونده به بايگاني بيمارستان ارسال مي گردد.
رسيدگي به اسناد: كليه اسناد بيماران در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته و در موارد خاص نيز پاسخگويي صورت مي گيرد.

در حال حاضر 2 كارشناس و5 نيروي رسمي و 3 نيروي قراردادي در اين واحد فعاليت مي كنند.
طبق آمارهاي بدست آمده روزانه حدود 100 الي 150 نفر ترخيص مي گردند و معمولا مراجعاتي نيز جهت كارهاي اداري به اين واحد وجود دارد.