بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

چشم انداز Vision:

برترین بیمارستان جنرال دانشگاهی دوستدار ایمنی در افق 5 ساله

 

ماموریتMission:

بیمارستان شهید هاشمی نژاد با هدف ارتقای سلامت و ایمنی بیمار و افزایش رضایتمندی مراجعین محترم به ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی،درمانی و بهداشتی با استفاده از راهنماها و استانداردهای علمی و با حداقل هزینه فعالیت دارد.