بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

گروه جراحي

بخش جراحي 5 - تعداد تخت 25 - رئيس گروه دكتر وحيديان - سرپرستار فرنگیس رجبی

بخش جراحي 1 - تعداد تخت 21 - رئيس گروه دكتر حسيني - سرپرستار مریم سلطانی

بخش جراحي 3 - تعداد تخت 25 - رئيس گروه دكتر ميرمعزي - سرپرستارسید محمد تقی حسینی نژاد

بخش جراحی4 - تعداد تخت25  - رئيس گروه دكتر حسن آبادي- سرپرستار محمد حیدری

بخش جراحی2 - تعداد تخت 19 - رئيس گروه دكتر  - سرپرستار سهيلا مظاهري

بخش آي سي يو 1- تعداد تخت 13 - رئيس گروه دكتر ميرمعزي - سرپرستار مهناز بلوكي