بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
  آقاي  مصطفی امیرکاظمی ، رییس امور پشتیبانی بيمارستان
 
 
 
  Amirkm1[at]mums.ac.ir
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه مديريت
تلفن: 32742009
نمابر:
32722322