بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

بخش دیالیز

سرپرستار : نسرین صفری

داخلی : 2758