بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

ردیف نام کمیته
1 دارو درمان و تجهیزات پزشکی و اقتصاد دارو درمان و تجهیزات پزشکی
2

اخلاق پزشکی

3 مدیریت اطلاعات سلامت
4 بهداشت محیط حفاطت فنی و بهداشت کار
5 ایمنی مادر و نوزاد
6 کنترل عفونت بیمارستانی
7 بهبود کیفیت
8 کمیته مرگ و میر ،عوارض مرگ مادر
9 مرگ پری ناتال و احیای نوزاد
10 مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
11

مرگ و میر تروما

12 بحران و بلایا
13 طب انتقال خون
14 تعیین تکلیف بیماران
15 تریاژ بیمارستانی
16 مدیریت خطا