بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

سالن همایش بیمارستان

جهت رزرو و هماهنگی با روابط عمومی بیمارستان سرکار خانم نورانی مراجعه نمایید.