بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

امروز کمیته طرح انطباق با حضور اعضای این کمیته تشکیل شد 

در این جلسه طرح انطباق با محوریت گیرنده خدمت و تکریم ارباب رجوع و  بالا بردن رضایتمندی ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

دکتر موسوی رئیس محترم بیمارستان در این جلسه بسته حقوقی گیرنده خدمت را که آموزش به بیمار و اقدامات آموزشی در هنگام ترخیص و فرایند رسیدگی به شکایات و نوع درمان و پزشک مربوطه بیمار را از مواردی دانستند که باید رعایت گردد.

ایشان همچنین رعایت منشور حقوقی بیمار و احترام به عقاید و حریم خصوصی، حقوق  گیرنده خدمت را از الویت ها عنوان نمودند و همکاران را به رعایت این امور توصیه داشتند.