بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

بررسی سنجه های اعتبار بخشی با حضور ریاست محترم بیمارستان و تیم مدیریتی و مسئولین واحدها از مورخه 24  لغایت 29  اردیبهشت  ماه در سالن جلسات برگزار میگردد.

رئیس محترم بیمارستان  ضمن خدا قوتی به همکاران تاکید بر اجرای درست  فرایندها را طبق سنجه ها را  متذکر شدند.

سنجه های واحدهای بهداشت محیط و مدیریت بحران و بلایا بر اساس استاندارد های اعتبار بخشی مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت.