بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

امروز 4 تیر ماه اعتبار بخشی آموزشی ملی مرکز آموزشی،  پژوهشی و درمانی شهید هاشمی نژاد با حضور ارزیابان اعتبار بخشی ملی انجام شد.

 در ابتدا ریاست محترم بیمارستان ضمن خوشامدگویی به تیم ارزیاب اعتبار بخشی ملی آموزشی گزارشی از اقدامات انجام شده در بیمارستان را بیان داشتند.

سپس بازدید ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی با همراهی معاون محترم آموزشی بیمارستان، آقای دکتر ذاکری و اعضای هیات علمی آموزشی بیمارستان، بخش های مدیریت آموزش راپایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی و اعضاء هیات علمی، فراگیران، مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات‌،تجهیزات و منابع انسانی آموزشی و پژوهشی و آموزش فراگیران در بخش های اورژانس وپاراکلینیک، همچنین برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی ورعایت حقوق بیمار را مورد ارزیابی قرار دادند.