بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مورخه 4تیرماه جلسه اجرائی ساخت مسکن جهت اسکان مجذومین با حضور نماینده شهرداری مرکزی و شهردار منطقه چهار و نماینده آستان قدس در بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

 به همین منظور بازدید از محل ساخت و پروژه با همراهی رئیس محترم بیمارستان،  مدیریت محترم انجام شد.

در این بازدید تفاهم نامه جهت نقشه برداری زمین و صدور پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اجرای عملیات بین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری و تقاضای تخریب و تجهیز کارگاه صورت گرفت.