بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مدیر واحد : دکتر بهرنگ رضوانی کاخکی

سرپرست واحد : دکتر صادقی

شورای پژوهشی بیمارستان

واحد ریجستری