بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مسئول دبیرخانه:خانم طاهره فرهادی

 

تلفن داخلی:2625

تلفن:32737015

نمابر:32722322

 

شرح وظايف مسئول دبيرخانه

1-تقسيم كار بين كاركنان دبيرخانه و مراقبت بر حسن انجام وظايف آنان

2-دريافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده و تقسيم آن به قسمت هاي مختلف بیمارستان بر اساس اختيارات تفویض شده

3- آموزش به کاربران اتوماسیون اداری

43- درخواست کارتابل اداری و رفع مشکلات مربوط به اتوماسیون

5-تحويل پيش نويس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه برگ ها و دستور العمل ها به ماشين نويسي پس از امضا ي مقام مربوط . -

6-اقدام به منظور اصلاح و تطبيق پيش نويش ها با متن تايپ شده و رفع نواقص آن .

7-اقدام به تكثير بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمونه برگ ها و غيره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعايت صرفه جويي .

8-تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأييد و گواهي آن ها .

9-انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم. -

10-پاسخگويي به سؤالات مراجعان و انجام راهنمايي هاي لازم . -

11-تهيه پيش نويس مكاتبات لازم . -

12-نظارت مستقيم بر كار كاركنان دبيرخانه ، بايگاني ، ماشين نويسي و نامه رسانان برابر سازمان مصوب . -

13- ارجاع نامه هاي وارده به واحدهاي اداره در اسرع وقت.

14-تايپ نامه ها ، جدول ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و ... . -

15-تهيه رونوشت از نامه ها در صورت لزوم . -

16-انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

17-دريافت نامه هاي وارده و صادره به منظور ثبت سيستمي. -

18-ثبت شماره ، تاريخ و خلاصه نامه ها ، نام صاحبان آن ها و مقام اقدام كننده . -

19-ثبت شماره نامه هاي وارده به منظور پيگيري هاي بعدي . -

20- نظارت بر کار نامه رسان و نامه های ارسالی به سازمانها .

21- تفكيك نامه هاي صادره و تحويل پيش نويس ها به بايگاني در اسرع وقت .

22- نوشتن دفاتر نامه رساني و انجام اقدامات مربوط به پست كردن نامه ها .

23- بایگانی نمودن نامه ها و مکاتبات اداری

24- نظارت بر کار بایگانی و انجام درست امور

 

**واحد اعتبار بخشی موسسات آموزشی و درمانی مراکز

1-کارشناس ارزشیابی موسسات درمانی بیمارستان

2- ثبت اطلاعات و ارسال مستندات مربوطه

 

ثبت در سامانه ارزیابی موسسات آموزشی

**واحد صدور پروانه های

1- کارشناس مسئول پیگیری صدور پروانه های الکترونیکی بیمارستان

2-پیگیری صدور پروانه مسئولین فنی بیمارستان

3- پیگیری دریافت تایید نقشهای بیمارستان از اداره اعتبار بخشی جهت واحد صدور پروانه ها

4-درخواست بهره برداری از بخشهای تازه تاسیس

5-درخواست تمدید موافقت های اصولی مربوط به بیمارستان

6-درخواست تمدید مجوز کار با اشعه بیمارستان

7- دریافت مجوز کار با اشعه

8-درخواست صدور مجوز ماده 20

9- ارسال مستندات و پیگیری امورمربوطه به صدور پروانه

**کارشناس امور اداری

1- ثبت اطلاعات پزشکان تمام وقتی در سامانه مربوطه

2- ثبت اطلاعات پزشکان در سامانه hse

3- ثبت برنامه ماهانه مقیمی پزشکان در سامانه hse

4- محاسبه پرداخت آنکالی پزشکان

5- تهیه مکاتبات مربوط به پرداخت آنکالی پزشکان

6- محاسبه و ارسال مقیمی در دو فرمت جداگانه پس از تایید و ارسال به معاونت درمان

7- محاسبه و ارسال مقیمی های پرداختی از درآمد های بیمارستان به معاونت درمان

8- کارشناس ارزشیابی پرسنل بیمارستان

9 -آموزش ارزشیابی پرسنل به مسئولین مربوطه

10-پیگیری امور مربوط به ارزشیابی تا زمان اتمام ارزشیابی

11-رسیدگی به شکایات و مطرح نمودن و ارسال مستندات مربوط به آن